Vés al contingut

L’Institut

Una mica d'història

L’INS Francisco de Goya va començar la seva història a partir de la reconversió de l’Escola d’EGB homònima que s’havia creat l’any 1976. L’any 1995 es va iniciar la transformació, i durant dos anys escola d’EGB i IES hi van conviure. El professorat de l’IES va ser majoritàriament voluntari i a hores d’ara la major part hi roman.
L’INS Francisco de Goya es troba al districte d’Horta-Guinardó en un emplaçament privilegiat; és a la falda del Parc del Guinardó ja tocant a la plaça enjardinada del Nen de la rutlla.

Les escoles de primària

La relació amb les Escoles de Primària és un dels actius més importants i l’institut en té molta cura. La participació intensa de l’AMPA en les activitats del Centre no és més que la continuïtat de la implicació de les famílies en els col·legis de primària. Hom reconeix que gran part de la responsabilitat del bon rendiment acadèmic del nostre alumnat correspon als centres de primària d’on prové, que són certament de qualitat i que tenen criteris educatius similars.
Les escoles del nostre itinerari són Arc Iris, Escola del Mar, Font d’en Fargas, Parc del Guinardó, Pit-Roig, Àngels Garriga i Torrent d'en Melis. La relació dels dos nivells d’ensenyament és contínua, i ens permet de tenir una visió global de l’acció educativa.
Els informes de les escoles vénen amb els alumnes i, recíprocament, els resultats dels primer trimestre a l’institut tornen a les escoles. Encara més, els coordinadors de nivells i/o el professorat de diverses àrees de les escoles i de l'institut miren la manera de trobar-se per intercanviar criteris i continguts d’ensenyament.

Qui som

El Personal Docent el constitueix un nombre de 44 professores i professors que atenen 480 alumnes en tres línies d’ESO i dues de Batxillerat que agrupen les modalitats de Humanístic i Ciències Socials, Ciències de la Natura i Tecnològic. Tenim en plantilla una psicopedagoga que, a més, s’ocupa de l’acció tutorial i forma part de la coordinació del tractament de la diversitat i una mestra terapeuta que ocupa la plaça de tractament de la diversitat.
L’Equip no docent està integrat per dues conserges i dues administratives. Les senyores que s’encarreguen de la neteja depenen d’una empresa contractada ad hoc. Cal afegir a l’equip no docent el personal del menjador, les cuineres i els monitors que es cuiden de l’alumnat durant les hores en què no hi ha activitat acadèmica. Aquests monitors depenen de l’empresa “Cooperativa Escolar Guinardó” que gestiona el menjador per encàrrec de l’AMPA i sota supervisió de la direcció de l’institut.
Les instal·lacions del Centre també són utilitzades històricament als vespres per entitats esportives que poden fer servir les pistes per a entrenament. Les relacions amb aquestes entitats segueixen un conveni que s’ha de renovar anualment.

El nostre alumnat

El nostre alumnat prové majoritàriament del barri i sol ser traspassat a l’institut des dels Centres de Primària del districte. Es tracta doncs, d’un alumnat integrat en el barri que manté una cultura de participació molt familiar en les institucions educatives. El nostre Centre té com a una de les tasques prioritàries, al primer curs, que el canvi de medi i nivell, alteri mínimament l’alumnat i les famílies. L’alumnat que ens ha de venir és visitat per l’equip directiu a les escoles i al mateix temps es concerten visites de totes les escoles a l’institut.
Segons les dades dels darrers cursos, dels alumnes que estudien l’ESO, es podran graduar en Secundària aproximadament el 90%. D’aquests alumnes graduats, el 70% (mitjana entre els darrers anys) cursarà el batxillerat en alguna de les modalitats que s’hi ofereixen. Els alumnes de Segon Curs de Batxillerat que es presenten a la Selectivitat, que són quasi la totalitat, aproven el 99% amb notes significativament superiors a la mitjana de Catalunya i d’altres centres de característiques similars de Barcelona.
Els alumnes nous són rebuts de manera especial al Centre segons un pla d’acollida no escrit i assumit pel professorat. Aquest pla descansa en els tutors orientadors. Aquesta figura és emblemàtica de l’institut. Cada professor tutora necessàriament un grup de 10 a 12 alumnes dels quals fa el seguiment, i als quals orienta i assessora, i, sobretot, els atén, i escolta les seves inquietuds. La tutoria orientadora tendeix a mantenir-se durant dos cursos, tot i que la complexitat de repartiment de cursos, grups, i horaris, ho dificulta. En tot cas, quan es realitza el canvi d’ orientador, els informes, sistematitzats, passen al nou tutor.
Lligada a la tasca del tutor orientador es du a terme la relació amb les famílies dels alumnes. Les entrevistes, regulades i ordenades formalment, estan dins del calendari, i la informació que se n’obté és a l’abast de tot el professorat. Les famílies són coneixedores del sistema i hi participen molt activament i intensament. Aquestes relacions entre les famílies dels alumnes i l’institut distingeixen el centre i, com ja s’ha dit, formen part tant de la cultura de l’escola com de la de l’entorn.

Les famílies

De les relacions amb les mares i els pares cal destacar l’activitat de l’AMPA que incideix de manera excel·lent en les activitats del Centre. Com d’altres associacions se’n fa càrrec, amb la supervisió de la direcció, de la gestió del menjador, de la Biblioteca, de la distribució dels llibres de text, de la subvenció de diverses activitats.

Serveis que ofereix el centre

Quant als serveis que ofereix el Centre cal esmentar, el menjador, amb cuina pròpia que dóna menjar cada dia de la setmana; la biblioteca, amb bibliotecària, que ofereix servei quatre dies a la setmana de tres a sis de la tarda i que està subvencionada per l’AMPA; el Banc de Llibres, que gestionat per l'AMPA, permet la reutilització dels llibres de la ESO; i el gimnàs, que, concebut com a sala de serveis múltiples, està obert a d’altres activitats que puguin ser d’interès tant per al barri com per a l’institut.

 

Web IES GOYA: www.goya.cat